Cơ hội nghề nghiệp

Khai Phá Tiềm Năng Sáng Tạo

Operations Coordinator Lead

Vietnam International Institute of Sport (VIIS)
Vị trí: 15 Trần Cao Vân Quận 1
Loại công việc: Toàn thời gian
Band: 1

Admin

Yoga Planet
Vị trí: 15 Trần Cao Vân Quận 1
Loại công việc: Toàn thời gian
Band: 1
Vị trí: 15 Trần Cao Vân Quận 1
Loại công việc: Toàn thời gian
Band: 1

Senior Marketing Executive

Soul Music & Performance Arts Academy(SMPAA)
Vị trí: 214 Pasteur Quận 3
Loại công việc: Toàn thời gian
Band: 1

Multimedia Specialist/ Designer

Soul Music & Performance Arts Academy(SMPAA)
Vị trí: 214 Pasteur Quận 3
Loại công việc: Toàn thời gian
Band: 1

Marketing & Communication Director

North London Collegiate School HCMC (NLCS)
Vị trí: 214 Pasteur Quận 3
Loại công việc: Toàn thời gian
Band: 1

Admission Intern

Kindermusik Vietnam
Vị trí: 15 Trần Cao Vân Quận 1
Loại công việc: Thực Tập Sinh
Band: 1

Marketing Executive – Mi Ami

The Vietnam Institute for Arts Education (VIAE)
Vị trí: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3
Loại công việc: Toàn thời gian
Band: 1

Marketing Executive – Armuli

The Vietnam Institute for Arts Education (VIAE)
Vị trí: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3
Loại công việc: Toàn thời gian
Band: 1

GIÁO VIÊN KINDERMUSIK

Kindermusik Vietnam
Vị trí: 214 Pasteur Quận 3
Loại công việc: Bán thời gian
Band: 1