Khai Phá Tiềm Năng Sáng Tạo

HR Intern

Embassy Education
Vị trí: 15 Trần Cao Vân Quận 1
Loại công việc: Thực Tập Sinh
Band: 1

Marketing Manager

Vietnam Contemporary Visual Arts Academy (VCVAA)
Vị trí: 214 Pasteur Quận 3
Loại công việc: Toàn thời gian
Band: 1

Graphic Designer

The Vietnam Institute for Arts Education (VIAE)
Vị trí: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3
Loại công việc: Toàn thời gian
Band: 1

Multimedia Designer

The Vietnam Institute for Arts Education (VIAE)
Vị trí: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3
Loại công việc: Toàn thời gian
Band: 1

Tư vấn học viện

Vietnam International Institute of Sport (VIIS)
Vị trí: 15 Trần Cao Vân Quận 1
Loại công việc: Toàn thời gian
Band: 1

Tư vấn học viện

Vietnam International Institute of Sport (VIIS)
Vị trí: 15 Trần Cao Vân Quận 1
Loại công việc: Toàn thời gian
Band: 1
Vị trí: 15 Trần Cao Vân Quận 1
Loại công việc: Toàn thời gian
Band: 1

English Teacher

Special Em’s Education Center
Vị trí: 21 Phạm Ngọc Thạch Quận 3
Loại công việc: Toàn thời gian
Band: 1
Vị trí: 15 Trần Cao Vân Quận 1
Loại công việc: Toàn thời gian
Band: 1
Vị trí: 15 Trần Cao Vân Quận 1
Loại công việc: Toàn thời gian
Band: 1